ماهنامه مهندسی تاسیسات شماره ۲ منتشر شد

ماهنامه «مهندسی تاسیسات»، تنها مجله اینترنتی تاسیسات ایران است.
ماهنامه «مهندسی تاسیسات» شماره ۲ منتشر شد
آنچه در ماهنامه مهندسی تاسیسات شماره ۲ می خوانید:
-گروه فنی مهندسی کاشانه در کنار فعالیت حرفهای خود و با تکیه بر دانش و تجربه موفق اعضا و با توجه به میل فراوان بنیانگذاران خود به امر آموزش، فعالیت خود در زمینه آموزش را در سال ۱۳۸۷ به صورت غیر رسمی و در سال ۱۳۸۸ به صورت رسمی آغاز نمود و با تاسیس آموزشگاه مهندسی کاشانه، تصمیم گرفت تا محلی برای اشتراک گذاری تمامی دانش مهندسی کشور فراهم نماید.
  • نگهداری و تعمیرات سیستمها به عنوان رشته دانشگاهی مورد توجه قرار گیرد
  • پارادوکس آبستراکسیون نظام مهندسی» و «تشدید نظارت بر عملکرد نظام مهندسی»
  • گرمابه : اوج هنر مهندسی ایران زمین (قسمت دوم)
-در گذشـته، اسـتفاده از حمـام آداب و رسـوم فـراوان داشـت و بسـیاری از آیینهـا و مراسـم اجتماعـی بـه نوعـی بـه آن مربـوط میشـد. در سـاخت و کارکـرد حمـام نیـز، غیـر از امـور فنـی، احـکام شـرعی بـه دقـت رعایـت میشـد؛
  • با کدام از این نرم افزارها آشنا هستید؟(قسمت دوم)
-بهتریــن نــرم افــزار تاسیســات و یافتــن آن بــرای مهندســین و طراحــان تاسیســات، بســیار حیاتــی مــی باشــد، چــرا کــه امــروزه محــور اصلــی تمــام پــروژه هــا و طراحــی هـای تاسیسـاتی بـر پایـه نـرم افـزار مـی باشد.سیسـتم تاسیسـاتی یـک سـاختمان از اهمیــت بســیار بالایی برخــوردار اســت،
  • بازار جهانی کمپرسور R&HVAC در حال از سرگیری رشد است
-در دســامبر ۲۰۲۱ ،BSRIA گــزارش هــای خــود را در مــورد بــازار جهانــی کمپرســورهای مــورد اســتفاده در برنامــه هــای تهویــه مطبــوع، پمــپ هــای حرارتـی و تبریـد بـه روز رسـانی خواهـد کـرد. مجموعـه گزارشهـا دادههـا را بــرای مناطــق مختلــف جهــان شــامل میشــود: آمریــکا، EMEA ،چیــن، هنـد، و ژاپـن / بقیـه آسـیا در مجمـوع. یـک گـزارش کلـی جهانـی نیـز صـادر خواهـد شـد. هـر گـزارش منطقـه ای داده هـای کمـی و کیفـی را در مـورد فـروش کمپرسـور از نظـر رونـد و پیـش بینـی، بـر اسـاس کاربـرد، فنـاوری، انـدازه، اینورترهـا و مبردهـا ارائـه مـی کنـد.
  • رویدادی فناورانه برای ایجاد زبان مشترک میان فناوران و صنعتگران
  • ASHEAE معرفی می کند
  • مزایا و معایب گرمایش از کف تابشی
  • طراحی و ساخت سنسور حرارتی
-یــک شــرکت دانــش بنیــان موفــق بــه طراحــی و ســاخت سنســورهای حرارتــی بــرای اســتفاده در فرآیندهــای صنعتــی و وســایل خانگــی در کشــور شــد.
  • دردسر زباله صنعتی برای والمارت آمریکا
-دادســتان کل ایالــت کالیفرنیــا و ۱۲ مقــام ایالتــی بــه دلیــل دور ریختــن زبالــه هــای الکترونیکــی و خطرنــاک و بــه خطــر انداختــن محــل هــای دفــن زبالــه محلــی شــکایتی علیــه فروشــگاه هــای زنجیــره ای والمــارت ثبــت کردنــد..
ماهنامه « مهندسی تاسیسات» را از اینجا دانلود کنید
آشنایی با نرم افزارهابازار جهانی کمپرسور R&HVACتعمیرات سیستم هاجایزه سالانه اشریدانشگاه قدیمی هاروارددوره های آموزشی آکادمی فنی کاشانهطراحان تاسیساتطراحی و ساخت سنسور حرارتیماهنامه تاسیساتماهنامه مهندسی تاسیساتپارادوکس ابستراکسیون نظام مهندسیگرمابه اوج هنر مهندسی
Comments (0)
Add Comment