فراخوان صادرات خدمات فنی و مهندسی به قزاقستان

شرکت نظام مهندسی ساختمان یزد طی یک فراخوان از شرکت های یزدی توانمند در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی به قزاقستان دعوت به عمل آورد.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، نظر به مکاتبه سرکنسولگری کشور ایران در آلماتی قزاقستان با موضوع علاقمندی طرف قزاقی جهت افزایش مراودات اقتصادی و برگزاری نشست مجازی تجاری و بازرگانی فیمابین ، از شرکت های علاقمند و توانمند استان به مراودت با طرف قزاقی در زمینه های کشاورزی، ساختمان سازی و به ویژه صدور خدمات فنی و مهندسی دعوت می گردد تا آمادگی خود را برای مشارکت در این طرح از طریق ثبت نام در فرم زیر تا پایان وقت اداری دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه اعلام نمایند.
اطلاعات در فرم زیر باید به انگلیسی تکمیل شود
خدمات فنی و مهندسیصادراتصادرات خدمات فنی مهندسیقزاقستاننظام مهندسینظام مهندسی یزد
Comments (0)
Add Comment