دست سوم

روح الله واصف/ مدیر مسئول و سردبیر پایگاه خبری تاسیسات نیوز: به نام خدا / همکاران گرامی سالم و خداقوت، یکــی از دغدغه هــای جــدی همــکاران مــا مشــکل نظــارت بــر سیســتم اطفــاء حریــق ســاختمان اســت کــه مدتهاســت لاینحــل مانــده و مســئولیت نظــارت بــر آن به صــورت شــفاف مشــخص نشــده اســت.
اظهارنظــر شــهرداری در مــورد وظیفــه نظام مهندســی در ایــن مــورد و مبلــغ پاییــن نظــارت در پروژه هــا خطــوط مــوازی هــم هســتند کــه بــه هــم نخواهنــد رســید. طراحی هــای کپــی برابــر اصــل کــه در دفاتــر مهندســی و یــا برخــی شــرکتهای حقوقــی توســط بعضــی از همــکاران بی تجربــه و یــا حتــی غیــر تاسیســاتی انجــام می شــود از یــک ســو باعــث بیــکاری حرفــهای هــای تاسیســات شــده و از ســویی دیگــر فریــاد همــکاران شــاغل در واحــد کنتــرل نقشــه ســازمان را درآورده اســت کــه بــا تجربه انــدوزی دانش انــدوزی هــم می کننــد و درســت نیســت کــه کنترلرهــا تدریــس هــم بکننــد. ارجــاع کــم پروژه هــای نظــارت بــر گازرســانی یــا مــاده ۳۳ نیــز ســؤالی اســت کــه بی پاسـخ مانده، رهــا شــده اســت.
حـل ایـن مشـکالت اساسـی و البتـه دههـا مشـکل دیگـر چیزی اسـت کــه از هیئت رئیســه ســازمان نظام مهندســی اســتان انتظــار مــی رود و ارجــاع ایــن مــوارد بــه هیئت رئیســه بایــد از ســوی هیئت مدیــره
گــروه تخصصــی صــورت گیــرد. هیئت مدیــره کــه شــنونده و بیننــده تمــام مشــکالت جــاری در گــروه اســت بایــد بــا اصــاح فرآیندهــا، شــیوه نامه ها و البتــه درآمدهــا حــال مشــکالت اعضــای گــروه تخصصـی و آینـه تمـام نمـای گـروه در هیئت مدیـره سـازمان باشـد. فرصتـی طالیـی کـه بـه جـای سـه سـال، چهار سـال شـد و وجـود دو مدیــر مکانیکــی ســازمان کــه قــدرت رایزنــی را بــالا میبرنــد شــاید هیـچگاه تکـرار نشـود. از سـربازی کـه از جنگ فـرار کرده بود پرسـیدند کـه چـرا گریختـی؟ پاسـخ داد وقتـی در یـک دسـتم سـپر اسـت و در دیگـری شمشـیر؛ پـس بـا چـه دسـتی بجنگـم؟ آیـا اعضـای محتـرم هیئت مدیـره گـروه تخصصـی مـا نیـز به دنبال دسـتی سـوم هسـتند؟
فرامـوش نکنیـم کـه میـرزا تقی خـان امیرکبیـر تمـام ایـن نام و نشـان و کارنامـه پربـار را در در تنها سـه سـال صدارت از خود برجای گذاشـت. فرصتهـا می گـذرد و ایکاش چشـمها بینا باشـد و قضاوتهـا دقیق.
تا بعد!
دست سومروح الله واصفنظارت بر سیستم اطفاء حریقنظام مهندسی ساختمانهیات مدیره نظام مهندسی ساختمان
Comments (0)
Add Comment