جلسه ای برای مقررات ملی ساختمان

به گزارش تاسیسات نیوز، جلسه مشترک کمیسیون آموزش، پژوهش، آزمون و انتشارات شورای مرکزی با مدیر کل، مسئولان و کارشناسان حوزه آموزش و ترویج دفتر مقررات ملی و كنترل ساختمان در وزارت راه و شهرسازی در دو نوبت برگزار گردید.


در نشست اول که با حضور دکتر جواد جوان مجیدی، دکتر پیمان ترک زاده و دکتر جعفر زارع اعضای هیأت رییسه کمیسیون آموزش، پژوهش، آزمون و انتشارات شورای مرکزی و مهندس حامد مانی فر مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان و مهندس مهدی نورمحمدی معاون آموزش و ترویج و مسئولان و کارشناسان دفتر مقررات ملی و كنترل ساختمان برگزار گردید نقطه نظرات و پیشنهادات مشخص سازمان نظام مهندسی ساختمان در خصوص شیوه نامه صدور، تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی ارائه و راجع به پیشنهادات مطرح شده بحث و تبادل نظر به عمل آمد.


در نشست دوم که سایر اعضای کمیسیون آموزش، پژوهش، آزمون و انتشارات شورای مرکزی نیز در جلسه حضور یافتند، کلیات شیوه نامه یاد شده جمع بندی و مقرر شد نقطه نظرات سازمان نظام مهندسی در نسخه نهایی شیوه نامه صدور، تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی اعمال و در نظر گرفته شود.


در این جلسه بخشی از شیوه نامه صدور صلاحیت اعطای آموزش بررسی و نقطه نظرات و پیشنهادات اصلاحی سازمان نظام مهندسی ساختمان در این زمینه ارائه و مقرر شد در جلسات بعدی شیوه نامه مذکور بطور کامل بررسی و راجع به آن بحث و تبادل نظر شود.


در خصوص اهمیت آموزش مستمر و پیش بینی دوره های آموزشی جهت مهندسان پایه یک در زمان تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی نیز بحث و تبادل نظر به عمل آمد و پیشنهاد شد با توجه به اهمیت آموزش و بازآموزی دوره های آموزشی عمومی، اخلاق حرفه ای، حریق، ایمنی، بیمه، مباحث 12، 19، 21 و 22 مقررات ملی ساختمان، پیش نویس شیوه نامه آموزشی برای تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی تهیه گردد.

 

 

 

 

 

انتهای خبر

تاسیساتجلسهساختمانمقررات ملی
Comments (0)
Add Comment