توهم توطئـــــه یا…

روح الله واصف – مدیر مسئول و سردبیر پایگاه خبری تاسیسات نیوز: به نام خدا . انتخابــات هیــأت رییســه گــروه تخصصــی مکانیــک اســتان تهــران در حالــی برگــزار شــد کــه حتــی باوجــود دوقطبــی شـدن انتخابـات و ایجـاد نشـاط انتخاباتـی بـا اسـتقبال بسـیار ضعیـف جامعـه صنفـی روبـهرو شـد. بـا توجـه بـه تعـداد زیــاد مهندســان ناظــر گاز، مــاده ۳۳ و آبفــا کــه همــه در حــال کار و اســتفاده از پروانــه خــود هســتند؛ تعــداد کــم مشـارکتکنندگان زنـگ خطـری جـدی بـرای سـازمان اسـت.
آیـا افـراد شـرکت در انتخابـات را مهـم نمیداننـد و تصـور میکننـد کـه رأی آنهـا فایـدهای در سرنوشـت آنهـا نـدارد؟ آیـا همـه داوطلبـان را از یـک قمـاش میداننـد؟ بـا سـازمانکار حرفـهای خاصـی ندارنـد و آنجـا را خانـه خـود نمیداننـد؟ یـا ایـن کـه گـروه تخصصـی و هیـأت رییسـه آن را درکل فرآیندهــای ســازمان بیتاثیــر میداننــد؟ شــاید هــم اصــا ً ســازمان را در امــور مهندســی بیاهمیــت میداننــد؟
هـر کـدام از فرضهـای نـام بـرده شـده میتوانـد خطرنـاک باشـد. بهعنـوان مثـال اگـر سـازمان را بیاهمیـت بداننـد بـه حاکمیـت پیـام دادهانـد کـه اگـر سـازمان تعطیـل هـم بشـود بـرای آنهـا اهمیتـی نـدارد و صـرف اشـتغال آنهـا در امـور ساختوسـاز کافـی اسـت. چـه بـا مهـر و نشـان سـازمان و چـه بـدون آن! نیـک بـه یـاد دارم کـه زمانـی مهنـدس غرضـی رئیـس وقـت سـازمان نظاممهندسـی سـاختمان کشـور در جلسـهای بـه مـا گفـت: وقتـی مـن بـرای احقـاق حـق مهندسـان عضـو سـازمان در جلسـهای دولتـی شـرکت میکنـم بـا طعنـه بـه مـن میگوینـد مگـر تـو نماینـده چنـد نفـر هسـتی؟ همیـن چنـد صـد رایـی کـه داری؟ انتخابـات تمـام شـد و انتخـاب شـدگان بـر صندلیهـا تکیـه زدنـد. اکنـون بـر آنهـا و بـر مدیـران باالتـر در سـازمان تهـران و حتــی ســازمان مرکــزی اســت کــه ایــن عــدم مشــارکت را ریشــهیابی کننــد و بــرای آن چــارهای بیندیشــند و دریابنــد مهندسـان را چـه شـده اسـت کـه قصـد مشـارکت ندارنـد. مهندسـان نیـز بایـد بداننـد کـه عـدم مشـارکت در انتخابـات و رأی نـدادن، تأییـد وضـع موجـود اسـت و آنهـا در انتخـاب افـراد منتخـب نقـش داشـتهاند؛ چـرا کـه اگـر رأی آنهـا همیـن منتخبـان بـوده اسـت کـه هیـچ و اگـر نبـوده اسـت کـه بههرحـال بـه صنـدوق آنهـا نرفتـه اسـت. پـس اعتراضـی بـه وضـع موجـود ندارنـد و بـا آن موافقنـد.
توهـم توطئـه نیـز کـه در برخـی وجـود دارد و بنـا بـر آن همهچیـز را از چشـم مافیـا میبیننـد چنـدان مقبـول نیسـت. زیـرا اختـاف رأی نفـر اول از فهرسـت برنـده شـده بـا نفـر اول از فهرسـت دوم تنهـا پانصـد رأی اسـت. یعنـی مافیـا قدرتـی بـه انـدازه تنهـا پانصـد رأی دارد؟ پانصـد رأی از حـدود سـیزده هـزار و پانصـد نفـر حائـز شـرایط؟ حتـی احتمـال تقلـب نیـز بـا ایـن تعـداد کـم چنـدان پررنـگ نیسـت. شـاید بـی انضباطـی و شـیطنت تبلیغاتـی در روز انتخابـات شـده باشـد ولـی شـاید در صـورت مشـارکت همـه، مؤثـر نبـود.
بههرحـال سـه سـال جدیـد آغـاز شـد. بـه انتخـاب شـدگان در همـه رشـتهها تبریـک میگوییـم و از خداونـد تغییردهنـده حالهـا بـرای آنهـا توفیـق خدمـت بـه صنـف را درخواسـت داریـم.
انتخابات گروه های تخصصی نظام مهندسیتوهم توطئه در انتخابات نظام مهندسیروح الله واصفپروانه نظام مهندسیگروه تخصصی مکانیک استان تهران
Comments (0)
Add Comment