برگزاری وبینار پلان ایمنی

کمیسیون آموزش  و پژوهش در نظر دارد در روز سه شنبه مورخ ۳ خرداد ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۶ الی ۱۹ وبینار آموزشی تحت عنوان “پلان ایمنی” را برگزار نماید.

کمیسیون آموزش  و پژوهش در نظر دارد در روز سه شنبه مورخ ۳ خرداد ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۶ الی ۱۹ وبینار آموزشی تحت عنوان “پلان ایمنی” را برگزار نماید.

برای ثبتنام از این لینک استفاده نمایید.

پلان ایمنیکمیسیون آموزش و پژوهش
Comments (0)
Add Comment