برنده طراحی بلندترین آسمانخراش اروپا کیست؟

مهندس نیره شمشیری
شرکت مهندسی RMJM میلان، طراح بلندترین آسمانخراش اروپا، برنده رقابت معماری برای طراحی یک ستاد مرکزی جدید برای شرکت تولیدی سانکو در ترکیه شد.
تاسیسات نیوز/ ترجمه/ مهندس نیره شمشیری: مشخصه این ساختمان بلندمرتبه سبز، که شکل کلی چشم نواز آن از غارهای ترکیه الهام گرفته شده، تقویت قابل توجه طراحی پایدار از جمله بهره گیری از برق خورشیدی و سیستم جمع آوری آب باران به اضافه تمرکز روی سرمایش طبیعی به منظور کاهش نیاز به تهویه مطبوع داخل است.
آسمانخراشبرنده رقابت معماریبلندترین آسمانخراش اروپاترکیهسانکوشرکت مهندسی RMJM میلان
Comments (0)
Add Comment