استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری در باره مجری ذیصلاح

تاسیسات نیوز: مقام معظم رهبری استفتاء یکی از مهندسان نظام مهندسی ساختمان در باره مجری ذیصلاح پاسخ دادند.
بر اساس این گزارش، دفتر مقام معظم رهبری در باره استفتاء یکی از افراد در خصوص مجری ذیصلاح پاسخگو بودند.
این کاربر در پرسش از دفتر مقام معظم رهبری گفته است؛ من مهندس دارای پروانه اشتغال اجرای ساختمان از ورات راه و شهرسازی هستم، که برابر قانون باید بابت اجرای ساختمان مالیات مشاغل و ارزش افزوده بدهم، ولی دیگر افراد این مالیات را نمی دهند و خود نظام مهندسی و شهرداری پروانه های ساختمانی را بدون ثبت مشخصات مجری ذیصلاح صادر می کنند و برای همین برای حکومت سازنده مشخص نیست و ساختمانی که آنها می سازند چون مالیات نمی دهند ارزانتر است. بنابریان من نمی توانم با آنها رقابت کنم ، چون ساختمانی بکه می سازم گرانتر می شود و چون باید مالیات هم بردهم، کسی با من قرارداد نمی بندد و مشخصات مجری ذیصلاح در پروانه های ساختمانی ثبت نمی شود و شرایط برای هم برابر نیست.
حال اگر من هم مثل بقیه مرتکب حرم فرار مالیاتی شوم و پروانه اجرای خود را مخفی کنم و مثل بقیه ساختمانی سازی کنم، آیا گناه شرعی مرتکب شده ام،چرا که قانونی است که هیچکس آن را اجرا نمی کند و من هم نمی توانم به تنهایی آن را اجرا کنم. چون نه می شود طراحی کنم و نه نظارت چون بدون مجری شناسنامه فنی هم صادر نمی شود که البته جرم است و هیچکس هم به آن توجهی ندارد.
اما پاسخ دفتر مقام معظم رهبری:
سلام علیکم و رحمه الله و برکاته
به طور کلی این گونه امور تابع قوانین و مقررات مربوطه است و مشکل مذکور را هم از طریق مراجع قانونی پیگیری کنید. 
موفق و موید باشید. 
استفتاءمالیاتمجری ذیصلاحمقام معظم رهبرینظام مهندسی
Comments (0)
Add Comment