نظام مهندسی بدون روتوش

روح اله واصف/ سردبیر پایگاه خبری تاسیسات نیوز: همکاران گرامی سالم و خداقوت
ســاختمان مجلــس آلمــان، رایشــتاگ، بــرای نشــان دادن شــفافیت و پاســخگو  بــودن نماینــدگان دارای گنبــدی شیشــه ای اســت کــه افــراد میتواننــد در راهروهــای تعبیه شــده آن قــدم بزننــد و در همــان زمــان نمایندگانــی را می بیننــد کــه در حــال  بحـث و قانونگـذاری هسـتند.
امـروزه باوجـود ابزارهایـی کـه مجمـوع آنهـا را فضـای مجــازی می نامیــم، دیگــر نیــازی بــه ســاختمان گنبدهایــی شیشــه ای نیســت. امــروزه دیوارهــا هــم شیشــهای شــدهاند یــا شــاید بایــد گفــت دیوارهــا مجازی انــد و دیگــر وجــود خارجــی ندارنــد. در هرلحظــه میتــوان مطلبــی را ســاخت و بــرای میلیاردهــا نفــر منتشــر کــرد. دهکــده جهانــی شــاید بــه آپارتمــان جهانــی تبدیــل شــده اســت.
ایـن سـکه روی دیگـری هـم دارد. اگـر در گذشـته شـایعه سـرعتی برابـر بـا بـاد داشـت، اکنــون بــه مــدد دنیــای مجــازی موتورهایــی بــا ســوخت اتمــی یافتــه اســت و بــه ســرعتی غیرقابلبــاور و مثالزدنــی منتشــر میشــود. امــروزه میتــوان تخریــب کــرد،  دولـت مـردی را بـه زیـر کشـید و یـا دروغـی را بـه خـورد دیگـران داد؛ بـدون رحـم و انصـاف و مـروت. ایـن فضـای مجـازی خـود خـود آتـش اسـت کـه هـم گرمـی دارد و هــم جنگلــی را نابــود میکنــد.
ســازمان نظام مهندســی ســاختمان تهــران، پــس از شــهرداری، دومیــن متولــی ساخت وسـاز در ابـر شـهری بـه نـام تهـران اسـت کـه بـا توجـه بـه ابعـاد و جمعیـت تهــران و بزرگــی آن در مقیاســی جهانــی قابل بررســی اســت. وجــود ده هــا هــزار مهنـدس ناظـر و سـاخت و سـازی چنـد صـد هـزار مترمربعـی در تهـران، هـر تصمیمـی را مهــم و هــر اشــتباهی را جبران ناپذیــر میســازد. بیشــک چنیــن ابعــادی میتوانــد فسـادانگیز باشـد و عـدهای را ترغیـب کنـد تـا از ایـن نمـد بـرای خـود کلاهـی بدوزنـد. البتـه اشـتباه و فسـاد ممکـن اسـت و بایـد بـا آن مبـارزه کـرد. از آن بدتـر امـا فسـاد ســاختاریافته و اشــتباه مــداوم اســت کــه بنیانهــای اعتمــاد را نابــود میکنــد. بــا آنهــا بایــد بیرحمانــه جنگیــد و گام نخســت مبــارزه، شفافســازی همه چیــز اســت.
هیــچ گوشــه تاریکــی را نبایــد رهــا کــرد. شــاید در یــک گوشــه تنــگ و غیرقابل عبــور، میلیونهــا ویــروس کرونــا منتظــر حمله انــد!
اقـدام جالـب ریاسـت سـازمان نظاممهندسـی تهـران در مصاحبـهای بـه صـورت زنـده و در مقابـل چشـم هـزاران عضـو سـازمان را بایـد بـه فـال نیـک گرفـت و از آن اسـتقبال کـرد. مصاحبـه ای کـه قـرار بـود ضبط شـده باشـد بـا تصمیـم ناگهانـی شـخص رئیـس، تبدیـل بـه مصاحبـه زنـده در اینسـتاگرام شـد و تاکنـون بازخوردهـای خوبـی در فضـای مجــازی داشــته اســت. صرفنظــر از پاســخهای دادهشــده و کیفیــت آنهــا، ایــن اقــدام شــجاعانه کمتــر نمونــهای در ســازمان داشــته اســت و میتوانــد آغــازی بــرای دخیـل کـردن همـه افـراد در سـازمانی باشـد کـه خـود سـازنده آن هسـتند. ایکاش کـه ایــن شــجاعتها بــرای همــه ادامــه یابــد.
منبع تاسیسات نیوز
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;