طرح هایی که غالباً بدون بررسی های میدانی و آسیب شناسانه، باعث ضرر و زیانهای بسیاری در بخش های مختلف می شود.
ظرح هایی مانند؛ “تفکیک وزارت صنایع و معادن و وزارت تجارت و بازرگانی”، “ادغام دو وزارتخانه در قالب وزارت «صمت»”، “ادغام وزارت نفت و نیرو”، “حذف کارت سوخت”، “احیاء کارت سوخت”، “حذف سازمان مدیریت و برنامه ریزی” و …از جمله طرح هایی که با مطرح شدن در مجلس، بسیار سخن در باره آن گفته می شود و به دلایل مختلف، ره به جایی نمی برد.
تشکیل “وزارت انرژی” نیز یکی از این طرح هایی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند نگاه یکپارچه و جامع، به آن باعث می شود از هدررفت سرمایه، پراکندگی تصمیم گیری های داخلی ، تشتت آراء در زمینه حضور در بازارهای خارجی و … جلوگیری می شود و در نهایت با جایگزینی به موقع «انرژی ها» می توان، علاوه بر رشد در صنایع «نفت، آب و برق»
رشدِ صنایع جانبی آن را در کشور نیز شاهد باشیم .
از سویی دیگر گروهی بر این باور هستند که ؛ تشکیل “وزارت انرژی” ، اقتصاد داخلی این دو وزارتخانه ثروتمند را متعادل خواهد کرد! و علاوه بر آن می توان از اعمال نظرهای سیاسی شدید و جداگانه در بخش های مختلف انرژی با نگاه خاص ممانعت کرد.
فرزین رحیمی زنوز، کارشناس انرژی در باره ضرورت تشکیل “وزارت انرژی” در کشور به خبرنگار نبض انرژی می گوید؛
بزرگ شدن بدنه دولت هیچ مزیتی را به دنبال نخواهد داشت، چرا که این امر فقط هزینه کرد ریالی و ارزی و زمانی بیشتری را به دنبال خواهد داشت که به هیچ وجه مطلوبیتی برای کشور ندارد.
وی با بیان اینکه «دولت» تا جایی که پاسدار حقوق افراد باشد می تواند مفید واقع شود، گفت :
خیلی از وزارتخانه های کنونی، واقعاً محلی برای تعریف و کارکرد جداگانه ندارند، و از سوی دیگر نمی توان آنها را حذف کرد.
این کارشناس صَرفِ هزینه های مختلف و تعیین بودجه برای آنها را در تضاد با منافع ملی ذکر و خاطرنشان کرد:
تلفیق “وزارت نفت” و “وزارت نیرو” اقدامی مثبت است که باعث مدیریت جامع در «حوزه انرژی» خواهد شد و مانع از تشتت تصمیم گیری در اموری می شود که با یکدیگر در ارتباطی تنگانگ هستند.
وی استفاده از منابع انرژی نوین در کشور را، عاملی دانست که در صورت یکجا نگری به مقوله «انرژی»، فرصت توسعه و استفاده از ظرفیتهای خالی هریک برای دیگری را فراهم می آورد.