ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی در ادارات

تاسیسات نیوز/ صدیقه بهزادپور: مقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترک و یکسان الزمان الاجرا در سراسر کشور است و بر هرگونه عملیات ساختمانی نظیر تخریب، احداث بنا، تغییر در کاربری بنای موجود، توسعه بنا، تغییر اساسی و تقویت بنا حاکم میباشد.
محلهای مصرف سوخت در ادارات، گرمایش، تامین آب گرم، پخت و پز و برخی موارد سرمایشی است.
بررسی وضعیت مصرف سوخت در یک سال نشان میدهد که پیک مصرف در ماههای دی و بهمن است، به این معنا که بیشترین میزان مصرف، مربوط به گرمایش فضاست. البته در مواردی که از چیلر جذبی جهت تامین سرمایش استفاده شود در تابستان هم پیک مصرف وجود خواهد داشت. میزان مصرف سوخت در ساختمانهای اداری متاثر از زیربنا، تعداد ساکنین، افت بازدهی و تلفات در انتقال میباشد. به طور میانگین نحوه مصرف گاز طبیعی در بخشهای اداری عبارتست از:
در میان مولفههای مصرف انرژی در ساختمان، سیستمهای گرمایشی که عمدتا از سوختهای فسیلی استفاده میکنند و از جمله مصرف کنندگان عمده انرژی به شمار میروند از اهمیت ویژهای برخوردار هستند، چرا که ۳۱درصد از گاز طبیعی مصرفی این بخش به گرمایش ساختمان اختصاص مییابد.
توجه به عوامل گوناگونی که در میزان مصرف انرژی گرمایشی ساختمان نقش دارند، در ارائه راهکارهای صرفه جویی در بخش ساختمان و کاهش مصرف انرژی در بخش خانگی، تاثیر فراوانی میگذارد. شرایط اقلیمی و آب و هوایی، معماری ساختمان، مصالح ساختمان، راندمان سیستمهای گرمایش، به کارگیری تجهیزات با ظرفیت موردنیاز که در میزان بار حرارتی ساختمان موثر هستند و همچنین کنترل سیستمهای گرمایش از عوامل موثر در میزان مصرف انرژی گرمایشی محسوب میشوند.
a .گرمایش مرکزی
در سیستمهای گرمایش مرکزی، گرمای موردنیاز تمام قسمتها در یک قسمت از ساختمان تولید میشود و به کمک وسایل توزیع از قبیل رادیاتور، فنکویل، کانال و … به بخشهای موردنیاز فرستاده میشود. اساس کار سیستمهای گرمایش مرکزی بر این است که حرارت از یک منبع انرژی به قسمتهای مختلف ساختمان انتقال
مییابد. برای انتقال حرارت وجود سیال واسطهای چون آب، بخار و یا هوا الزم است که ناقل حرارت بین منبع انرژی و دستگاههای گرمکننده باشد. سیستمهای گرمایش مرکزی همگی دارای یک دیگ آب گرم یا دیگ بخار میباشند و تفاوت میان سیستمهای مختلف گرمایش مرکزی در پایانههای آنها میباشد که میتواند رادیاتور
آلومینیومی یا فوالدی، فنکویل، هواساز یا فنکویلهای کانالی باشد.
b .گرمایش موضعی
بخاری، بیشتر برای گرمایش بخش محدودی از فضای ساختمان، کاربرد موثر دارد. به کارگیری بخاری در نقاط مختلف منزل، قابلیت انعطاف بیشتری از نظر بهینه سازی مصرف سوخت دارد.
در انتخاب بخاری باید به عواملی از قبیل ایمنی، مصرف کم، هزینه نصب مناسب، رده باالتر در برچسب انرژی، مطابقت با استانداردهای زیست محیطی و تناسب ظرفیت و اندازه وسیله با فضا توجه نمود. بخاریهای گازی و نفتی بدون دودکش تا حد زیادی مطابق با معیار و الگوی صحیح مصرف هستند. در مواردی که مایل به استفاده از وسایل گرمایشی جانبی هستید، استفاده از انواع بخاریهای بدون دودکش توصیه میشود.
این بخاریها را میتوان در هر جایی از منزل و بدون هیچ محدودیتی نصب کرد، البته توجه داشته باشید، ظرفیت بخاریها نباید بیش از نیاز فضای موردنظر انتخاب شوند. توجه کنید که باال بودن ظرفیت دستگاهها تضمینی بر افزایش بازدهی آنها نمیباشد و بهتر است از وسایل با اندازه مناسب و زمان کار طولانی تر استفاده
شود
منبع تاسیسات نیوز
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;