بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

مقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترک و یکسان الزمان الاجرا در سراسر کشور است و بر هرگونه عملیات ساختمانی نظیر تخریب، احداث بنا، تغییر در کاربری بنای موجود، توسعه بنا، تغییر اساسی و تقویت بنا حاکم میباشد.
تاسیسات نیوز/ صدیقه بهزادپور: مطابق با ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی کشور، مسوولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. وزارت مسکن بر مبنای این ماده اقدام به انتشار مقررات ملی در بیست مبحث نموده است که مبحث ۹۱ آن مربوط به صرفه
جویی در مصرف انرژی در ساختمان میباشد. مبحث ۹۱ مقررات ملی ساختمان به تصویب هیات محترم وزیران رسید و اجرای آن در ساختمانهای کشور الزامی گردید. این مبحث چندین بار بازنگری گردیده و بعد از بازنگری به کلیه ارگانهای کشوری ابالغ گردیده است که در حال حاضر رعایت مقررات ملی ساختمان و نظارت بر اجرای آن مدنظر میباشد.
عایقکاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان )عایقکاری حرارتی سقف و دیوارهایی که با محیط بیرون در تماس هستند و یا فضاهایی که از نظر دمایی کنترل نمیشوند و سقف پیلوت الزامی است( با عایقهای حرارتی معدنی )مانند پشم شیشه، پشم سنگ و پشم سرباره آهن( یا عایقهای حرارتی پلیمری مانند پلی استایرن انبساطی (یونولیت) و … با ضخامت حاقل ۵ سانتیمتر نصب پنجرههای دوجداره با قابهای آلومینیومی ترمال بریک، چوبی و یا PVC استاندارد عایقهای حرارتی کانالهای هوا، لوله های تاسیسات و سیستم تولید آب گرم با عایقهای حرارتی معدنی یا عایقهای اسفنجی سلول بسته نظیر Aeroflex ، flex-K و …
نصب سیستمهای کنترلکننده موضعی دما نظیر شیرهای ترموستاتیک روی رادیاتورها یا ترموستاتهای دیواری برای فنکویل
نصب سیستمهای کنترل مرکزی هوشمند و مجهز به سنسور اندازهگیری دمای هوای محیط
کنترل انرژی در زمان مصرف اصلی اساسی در بهینه سازی سوخت
 مزایای اجرای مبحث ۹۱ مقررات ملی در ساختمان:
۹ .کمک به اقتصاد خانواده
۲ .افزایش رفاه نسبی در نتیجه مصرف صحیح انرژی
۳ .کمک به اقتصاد ملی
۴ .کاهش مصرف سوخت و در نتیجه کاهش آلودگیهای ناشی از آن
۵ .اسکان برقراری دمای ثابت در اتاق
۶ .امکان تنظیم دمای دلخواه در اتاق به منظور تامین شرایط آسان
۳ .کاهش ظرفیت اولیه سیستم گرمایش و سرمایش تا ۴۱درصد
۳ .کاهش استهالک سیستم گرمایش و سرمایش
۱ .توزیع متعادل حرارت و امکان برقراری دماهای متفاوت در هر اتاق
۹۱ .حداقل ۵۱درصد کاهش مصرف سوخت و هزینه های مربوطه
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;