سپس با عبور هوا از خازن، بخارآب درون مخزن داخلی (که حداکثر ۱۶  گالن آب را نگه می‌دارد) جمع می‌شود و در آنجا با افزودن کلسیم و منیزیم معدنی شده و کیفیت آب آشامیدنی را پیدا می‌کند.
به گفته این شرکت، ۲ پنل  استاندارد جایگزین ۱۲ الی ۲۰ بسته بطری آب آشامیدنی در یک روز آفتابی است. مهم‌تر از آن، استفاده از این فناوری برای حدود ۱۰ سال می‌تواند تقریباً مصرف ۷۰هزار بطری پلاستیکی را جبران کند.
این سیستم همچنین با یک اپلیکیشن موبایل، قابل‌کنترل است.
موبایل