فرانسه در مسیر انرژی بادی

فرانسه با هدف افزایش سهم تجدیدپذیرها در سبد انرژی این کشور به ۴۰ درصد، قصد دارد ظرفیت نیروی بادی را تا سال ۲۰۳۰ سه برابر کند و…

بزرگترین مزارع بادی در جهان

تداوم روند تغییرات آب و هوایی و پیامدهای مخرب استفاده از سوخت های فسیلی برای محیط زیست، توسعه انرژی های پاک را بیش از پیش در کانون…

رئیس انجمن انرژی‌های بادی گفت:

رئیس انجمن انرژی‌های بادی با تاکید بر اینکه تمام پروژه‌های در حال احداث در حوزه انرژی های تجدیدپذیر تعطیل است، گفت:‌افزایش ۳۰…